Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

 Меню
Loading Flash Menu

 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (044) 456 01 72


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


Сайт Мінрегіону

  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Нові надходження

Нові надходження: квітень 2010 р.

 

Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. № 1 січень, 2009 (132) / Голов. ред. В. І. Большаков. - Дніпропетровськ: ПДАБА, 2009. - 64 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

 

У збірнику вміщено інформацію про дослідження з економіки і управління проектами, безпеки житлового будівництва, використання будівельної техніки.





Герчанівська П.Є. Стінопис церкви Св. Параскеви в с. Олександрівці Хустського р-ну Закарпатської обл.: Моногр. / Нац. акад. образотворчого мистец. і архітектури. - К., 2009. - 254 с. - Бібліогр.: с. 238-254.

Монографія присвячена архітектурі та живопису дерев"яних церков Мармоша та їхньому функціонуванню у європейському полі етнічного культурного простору.





Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.-техн. зб. Вип. 84 / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; Відп. ред. В. А. Баженов . - К.: КНУБА, 2009. - 163 с.: табл., рис.

У збірнику наведено інформацію про результати досліджень у галузі опору матеріалів, будівельної механіки, теорії пружності і пластичності.






Баканов В.А. Киевские хроники. - К., 2009. - 116 с.: фото.

В книзі дано опис життя та побуту людей у післявоєнний період в м. Києві.







Дніпропетровськ: Фотоальбом / Упоряд.: Г. Губанова, О. Куценко, О. Ремова. - Дніпропетровськ: Дніпрокнига, 2009. - 317 с.: кольор. іл. - Текст укр. та англ. мовами.

У фотоальбомі розповідається про історичну та сучасну архітектуру м. Дніпропетровськ (Україна).






Архітектура та будівництво України: Всеукр. зб. / Укр. акад. архітектури, Акад. будівництва України. - К.: ВД Глобус, 2009. - 222 с.: кольор. іл. - Іменний покажч.: с. 215-218.

У збірнику представлено інформацію про найвідоміших архітекторів, історична довідка про функціонування Української академії архітектури та Національної спілки архітекторів України , а також про роботи сучасних українських архітекторів з усіх регіонів України.





Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки: Наук.-техн. зб. Вип. 13 / КНУБА; Голов. ред. А. М. Тугай. - К.: КНУБА, 2009. - 152 с.: рис. - Бібліогр. в кінці ст.

До збірника включено результати наукових досліджень в галузі водопостачання, водовідведення, гідравліки.






Яблонська Г.Д. Економіка архітектурного проектування і кваліметрія: Конспект лекцій для ВНЗ / КНУБА. - К., 2009. - 48 с. - Бібліогр. с. 41-43.

Розглянуто основи економічного підходу до проектування різних за призначенням архітектурних об"єктів та основи кваліметрії як науки.






Полтава: Архітектура, історія, мистецтво: Матеріали III Всеукр. наук. конф. "Вайнгортівські читання", м. Полтава, грудень 2009 р. / Полтав. регіональне від-ня Всеукр. Фонду відтворення видатних пам"яток історико-архітектурної спадщини ім. О. Гончара; За ред. В. Трегубова. - Полтава, 2009. - 244 с.: рис. - Бібліогр. в кінці ст.

Матеріали збірника охоплюють коло питань архітектури, археології, мистецтвознавства та історії Полтави та Полтавщини.





Ціноутворення у будівництві: Зб. офіц. док. та роз"яснень. №12, груд. 2009 / Мінрегіонбуд України; Голов. ред. І. М. Сіренко; Редкол. А. В. Беркута [та ін.]. - К.: Інпроект, 2009. - 144 с.: табл. - Бібліогр.: с. 141.

У збірнику вміщено нормативно-правові документи з будівництва, зокрема наказ Мінрегіонбуду України від 8 вересня 2009 року № 367 «Про затвердження стандарту адміністративної послуги з видачі ліцензій на впровадження господарської діяльності, пов"язаної із створенням об"єктів архітектури».




Науковий вісник будівництва: Зб. наук. ст. Вип. 53 / Акад. буд-ва України; Ред. кол.: Д. Ф. Гончаренко (голов. ред. ) та ін. - Х.: ХДТУБА: ХОТВ АБУ, 2009. - 329 с.: табл., рис. - Текст укр. та рос. мовами. - Бібліогр. в кінці ст.

Вісник включає статті вчених України, в яких висвітлюються результати фундаментальних та прикладних досліджень з таких напрямів як охорона навколишнього середовища, ресурсозберігаючі технології в будівництві та будівельній індустрії, нові будівельні матеріали та конструкції тощо.





Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. № 2 лютий, 2009 (133) / Голов. ред. В. І. Большаков. - Дніпропетровськ: ПДАБА, 2009. - 60 с.: табл., рис. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику вміщено інформацію про дослідження температурних режимів, реконструкції житлової забудови та опанування технічними спеціальностями.




Воронецький С.С. Семантично-сітьові моделі раціоналізації процесів організації будівництва: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. тех. наук: (05.23.08) / Наук. кер. Г. В. Лагутін; КНУБА. - К.: КНУБА, 2009. - 20 с.: рис., табл.

Дисертація присвячена оновленню теорії та методики моделювання організації будівництва.






Білик А.С. Вибір оптимальних конструктивних рішень сталевих ферм покриттів: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. тех. наук: (05.23.01) / Наук. кер. В. О. Пермяков; КНУБА. - К. КНУБА, 2009. - 26 с.: рис.

Дисертаційна робота присвячена вибору оптимальних конструктивних вирішень сталевих ферм покриттів будівель на стадії варіантного проектування з урахуванням конструктивних, економічних та експлуатаційних вимог.





Костира Н.О. Нелінійне деформування гнучких оболонкових конструкцій складної форми: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук: 05.23.17 / Наук. кер. В. К. Цихановський; ВАТ УНДПІ сталев. конструкцій ім. В. М. Шимановського. - К., 2009. - 20 с.: схеми. - Анот. укр., рос., англ. мовами.

У дисертації розроблена аналітично чисельна методика нелінійного деформування й оптимізації гнучких оболонкових систем складної форми.





Кераміка України / Голова редкол. М. А. Серб. - К.: Логос Україна, 2009. - 175 с.: кольор. іл. - Текст парал. укр. та англ. мовами.

У книзі викладено історію виникнення, становлення та розвитку керамічної галузі в Україні.

 






Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. № 3 березень, 2009 (134) / Голов. ред. В. І. Большаков. - Дніпропетровськ: ПДАБА, 2009. - 70 с.: табл., рис. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику вміщено інформацію про дослідження з розвитку командної роботи на підприємствах, дослідження будівельних матеріалів. Висвітлено гуманітарні проблеми будівельного виробництва.





Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури: Зб. наук. пр. Вип. 5(79)-2009. Т. 1: Будівлі та конструкції із застосуванням нових матеріалів та технологій: Матеріали 8-ї міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів і студентів / ДонНАБА; Ред. кол.: Є. В. Горохов (голов. ред.) та ін. - Макіївка: ДонНАБА, 2009. - 170 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику вміщено матеріали з питань створення та використання будівель та конструкцій із застосуванням нових матеріалів та технологій.






Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури : Зб. наук. праць. Вип. 5(79)-2009. Т. 2: Науково-технічні досягнення студентів будівельної галузі України: Матеріали 8-ї міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів і студ. / ДонНАБА; Голов. ред. Є. В. Горохов (голов. ред.) та ін. - Макіївка: ДонНАБА, 2009. - 104 с. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику вміщено матеріали про науково-технічні досягнення студентів будівельної галузі України.







Прочитано: 1246 раз
Дополнительно на данную тему:
Нові надходження: квітень 2012 р.
Нові надходження
Нові надходження: грудень 2015 р.
Нові надходження: липень 2012 р.
Нові надходження: січень 2010 р.
Нові надходження: лютий 2010 р.
Нові надходження: березень 2010 р.
Нові надходження: грудень 2011 р.
Нові надходження: серпень 2011 р.
Нові надходження: січень 2011 р.

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошук



вислів
будь-яке слово





Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.16 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh -- //