Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Віртуальні виставки

Віртуальні виставки бібліотеки ім. В.Г. Заболотного


Енергетична незалежність України

За сучасних умов обмеження в постачанні сировини (природного газу) питання раціонального енергоспоживання й енергозбереження стають одним з провідних факторів стабілізації та успішного переходу до сталого розвитку економіки країни. Широке ознайомлення населення з новітніми методами використання природних ресурсів, у тому числі й паливно-енергетичних, спонукатиме до усвідомлення нагальної потреби коеволюції - необхідної умови для збереження усталеного складу біосфери, власне, виживання людини на планеті.Дотепер Україна була енергодефіцитною країною, власні енергетичні ресурси якої задовольняли менше 50 % потреб, а споживання імпортованого природного газу на душу населення було першим у світі. При цьому ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів в економіці країни низька, енергоємність ВВП втричі вища, ніж енергоємність промислово розвинутих країн світу.

Однією зі складових підвищення енергоефективності виробництва, зменшення споживання енергоресурсів в Україні є розробка та реалізація програм енергоефективності на різних рівнях (регіональних, обласних, міських, районних). Розробка таких програм має здійснюватися на основі єдиної для всієї країни методичної бази. Це забезпечить скорочення в суспільному виробництві витрат різних видів традиційного органічного палива, максимально залучить у паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) позабалансові нетрадиційні та  відновлювані джерела енергії, зменшить викиди в атмосферу парникових газів. Методологію розробки таких програм запропоновано Г. Забарним, С. Кудрею та В. Клюсом («Методологія розробки програм енергоефективності та енергозбереження»; 2008).
Саме тому для створення в нашій державі паливно-енергетичної галузі, незалежної від імпорту енергоносіїв, необхідно реформувати наявну енергетику. Основою майбутнього ПЕК можуть стати атомно-водневі електростанції, що здатні виробити 60-70 % електричної та теплової енергії, забезпечити воднем виробництво штучного палива для автотранспорту.
У виробництві екологічно чистої енергії потенційно перспективним є водень, запаси якого на планеті Земля практично безмежні. Енергоємність водню в 3-5 разів перевищує теплову енергоємність бензину й нафти. Ще одним видом відновлювальних джерел енергії є вітрова, що має високі перспективи розвитку в Причорномор"ї та степовому Криму. В Україні будуються і нині діють кілька великих вітроелектричних станцій (5 - у Криму, 2 - у Херсонській області, по одній - у Львівській і Миколаївській областях). Ці та інші види альтернативної енергетики (геотермальна, сонячна, біоенергетика) розглянуті в навчальних посібниках «Екологічно безпечні джерела енергії» (частина 2 «Відновлювані джерела енергії»; 2006), а також М. Рабіновича «Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії в системах теплогазопостачання» (2007).
Законодавче забезпечення ПЕК детально розглянуто в довіднику Д. Зеркалова «Правова основа енергозбереження» (2008).
Значну кількість праць присвячено енергозбережним технологіям у житловому будівництві, енергозбереженню в житловому фонді. Завдяки новітнім технологіям є можливість зменшити в 2-5 разів витрати тепла в будинках, що визначає величезні резерви енергозбереження. Їх реалізація відбувається у двох напрямах: утеплення огороджувальних конструкцій і модернізація систем теплопостачання. Про ці технології та методи утеплення власних осель йдеться, зокрема, у таких виданнях: Г. Болотова «Енергетичний комфорт власної оселі» (2009), «Будинок "нуль енергії"... тому що земля і сонце не виставляють рахунків» (2008), «Енергозбереження у житловому фонді: проблеми, практика, перспективи» (2006), «Енергозберігаючі рішення в житловому та цивільному будівництві на селі» (1999), Г. Казакова «Архітектура енергоощадних сонячних будинків» (2009), «Практичний посібник "Енергоефективний будинок крок за кроком"» (2010), М. Саницького та ін. «Енергозберігаючі технології в будівництві» (2012), Б. Щербатюка «Енергоощадні системи опалення будинків» (2003) тощо.
Питання енергоефективності розглядалися на численних науково-технічних конференціях. Наслідком їх проведення стали видані збірники доповідей. Серед таких видань: «Будівельні матеріали ХХІ-го століття: комфорт житла та енергозбереження» (1998), «Енергоефективність - 2002» (2002), «Енергозаощадження у будівництві» (2006), «Енергозберігаючі технології. Застосування відходів промисловості в будівельних матеріалах та будівництві» (2004) та ін.
Енергетична безпека також знаходиться в колі наукових інтересів пошукачів на здобуття наукових звань кандидатів і докторів технічних наук або архітектури. Вони розглядають енергоресурсозберігаючі системи теплопостачання, проблеми підвищення ефективності житлових будинків, ефективних енергозберігальних конструкцій тощо.
Наявний науково-технічний потенціал України може забезпечити належний рівень досліджень для виконання програм енергозбереження, розвитку систем використання відновлюваних джерел енергії. І це є нагальним питанням для держави на сучасному етапі розвитку.
Список використаної літератури:

1. Болотов Г.І. Енергетичний комфорт власної оселі / Г. І. Болотов. – К. : [б. в.], 2009. – 140 с., [8] вкл. арк. : іл. – Бібліогр.: с. 115.
2. «Будівельні матеріали XXI-го століття : комфорт житла та енергозбереження» : наук.-техн. конф. (18-19 листопада 1998 р., Київ) : доповіді / Держбуд України, НДІБМВ. – К. : [б. в.], 1998. – 189 с.
3. Будинок «нуль енергії»... тому що земля і сонце не виставляють рахунків : зб. ст. / уклад. О. Б. Денис. – Львів : ЕКОінформ, 2008. – 122 с.
4. Екологічно безпечні джерела енергії : навч. посіб. для ВНЗ. Ч. 2 : Відновлювані джерела енергії / Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: Я. О. Тевтуль, І. А. Вінклер. – Чернівці : Рута, 2006. – 79 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 79.
5. Енергозаощадження в будівництві (цемент, бетон, залізобетон) : ІІ наук.-техн. конф., 23-26 лют. 2006 р. : зб. голов. доп. / Укр. асоц. підприємств цементної пром-сті «Укрцемент» ; наук. ред. М. Ш. Файнер. – Чернівці, 2006. – 63 с.
6. Енергозберігаючі рішення в житловому та цивільному будівництві на селі / Держбуд України, УкрНДІпроцивільсільбуд. – К., 1999. – 23 с. : іл. – (Реформування державної житлової політики).
7. Енергозберігаючі технології. Застосування відходів промисловості в будівельних матеріалах та будівництві : Друга міжнар. наук.-практ. конф. : матеріали конф., 18-19 листопада 2004 року / НДІБМВ. – К., 2004. – 169 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.
8. Енергозбереження / Держбуд України, ВАТ КиївЗНДІЕП. – К., 1999. – 47 с. : іл. – (Реформування державної житлової політики).
9. Енергозбереження у житловому фонді : проблеми, практика, перспективи : довід. / М-во буд-ва, архітектури та житл.-комун. госп-ва України, НДІпроектреконструкція, Нім. агентство з енергетики «ДЕНА», Ін-т житла і навколишнього середовища (Дармштадт) ; вступ. сл. П. С. Качура. – К. : НДІпроектреконструкція, 2006. – 138 с. : іл., табл.
10. Еріванцев І.М. Використання природних світлових ресурсів в енергозберігаючих технологічних процесах : навч. посіб. для ВУЗ / І. М. Еріванцев, В. В. Коваль ; Придніпровська держ. академія буд-ва та архітектури. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2001. – 375 с. : іл.
11. Забарний Г.М. Методологія розробки програм енергоефективності та енергозбереження / Г. М. Забарний, С. О. Кудря, В. П. Клюс ; ред. Н. М. Мхітарян ; Нац. Акад. наук України, Ін-т відновлюваної енергетики. – К., 2008. – 84 с. : табл. – Бібліогр.: с. 83-84.
12. Зеркалов Д.В. Правова основа енергозбереження : довідник / Д. В. Зеркалов. – К. : Дакор, 2008. – 478 с. – (Енергозбереження в Україні). – Бібліогр.: с. 476.
13. Казаков Г.В. Архітектура енергоощадних сонячних будинків : навч. посіб. для ВНЗ / Г. В. Казаков ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2009. – 79 с. : іл. – Бібліогр.: с. 77-78 та в кінці розд.
14. Кащенко Т.О. Підвищення енергоефективності житлових будинків на основі оптимізації їх форми : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. архітектури / Т. О. Кащенко ; КНУБА. – К., 2001. – 18 с. – Бібліогр.: с. 16.
15. Керш В.Я. Енергосберігаючі технології у міському будівництві і господарстві : навч. посіб. для ВНЗ / В. Я. Керш ; Одес. держ. акад. буд-ва і архітектури. – Одеса : Астропринт, 2007. – 124 с. : рис. – Бібліогр.: с. 121-123.
16. Ковалко М.П. Енергозбереження – пріоритетний напрямок державної політики України : монографія / М.П. Ковалко, С.П. Денисюк ; НАН України, АТ «Укренергозбереження». – К. : Вид-во «Українські енциклопедичні знання», 1998. – 511 с.
17. Міжнародна науково-технічна конференція «Енергоефективність – 2002» : тези доповідей, 29-30 жовтня 2002р., м. Київ / Держ. комітет України з енергозбереження ; ред.: В. А. Жовтянський, С. С. Стогній. – К. : Навч. кн., 2002. – 191 с.
18. Нагорний М.В. Ефективні енергозберігаючи конструкції малоповерхових житлових будинків : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук : (05.23.01) / М. В. Нагорний ; наук. кер. Л. М. Фомиця ; Харк. держ. акад. залізнич. трансп. – Х., 2001. – 18 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15.
19. Олексюк А.О. Енергоресурсозберігаючі системи теплопостачання з індивідуальними тепловими пунктами і багатоконтурними теплообмінниками : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : (05.23.03) / А. О. Олексюк ; наук. кер. О. Ф. Редько ; ДонНАБА. – Макіївка, 2008. – 36 с. : рис., граф.
20. Практичний посібник «Енергоефективний будинок – крок за кроком». Кн. 1 : Крок перший: створення ОСББ / Агентство США з міжнар. розв. (USAID), Ін-т місц. розв. ; уклад. В. Погорєлова [та ін.]. – К., 2010. – 62 с. : табл. – (Реформа міського теплозабезпечення в Україні).
21. Рабінович М.Д. Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії в системах теплогазопостачання : навч. посіб. для ВНЗ / М. Д. Рабінович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – К. : КНУБА, 2007. – 129 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 121-122.
22. Ратушняк Г.С. Енергозбереження та експлуатація систем теплопостачання : навч. посіб. для студ. спец. «Теплогазопостачання та вентиляція» / Г. С. Ратушняк, Г. С. Попова ; Вінницький держ. техн. ун-т. – Вінниця : ВДТУ, 2002. – 120 с.
23. Самохвалов В.С. Вторинні енергетичні ресурси та енергозбереження : навч. посіб. для ВНЗ / В.С. Самохвалов ; Міносвіти і науки України, Нац. ун-т Кораблебудування ім. адмірала Макарова, (Херсонська філія). – К. : ЦУЛ, 2008. – 223 с. : рис. – Бібліогр.: с. 175.
24. Саницький М.А. Енергозберігаючі технології в будівництві : навч. посіб. / М. А. Саницький, О. Р. Позняк, У. Д. Марущак ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 235 с. – Бібліогр.: с. 208-214.
25. Ткаченко С.Й. Теплообмінні та гідродинамічні процеси в елементах енергозабезпечення біогазової установки : монографія / С. Й. Ткаченко, Д. В. Степанов ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – 132 с.
26. Шаленний В.Т. Організаційно-технологічні основи формування енергозбереження на визначальних етапах життєвого циклу цивільних будинків : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра техн. наук : (05.23.08) / В. Т. Шаленний ; наук. консультант Р. Б. Тян ; Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2004. – 34 с. : рис. – Бібліогр.: с. 24-32.
27. Щербатюк Б.І. Енергоощадні системи опалення будинків : навч. посібник з курсу «Проектування систем опалення» для студ. спец. «Теплогазопостачання та вентиляція» / Б. І. Щербатюк ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів : Львівська політехніка, 2003. – 111 с. : іл.
28. Юрченко Є.Л. Розробка проектів енергозбереження в будівлях бюджетних підприємств на основі реінвестування : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук : (05.13.22) / Є. Л. Юрченко ; наук. кер. М. В. Савицький ; Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2004. – 22 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-19.


Прочитано: 3067 раз
Дополнительно на данную тему:
Виставка однієї книги
Михайло Антончик – співець українського села
Іван Мазепа
Заболотний Володимир Гнатович (1898-1962): фотовиставка
Ковнір Степан Дем’янович (1695-1786)
Академія архітектури УРСР (1945-1956)
Видатний архітектор О. В. Кобелєв (1860-1942): до 150-річчя від дня народження
Т. Г. Шевченко
Виставка-презентація студентських проектів «Бібліотека майбутнього»
“Українському архітектору А.Ф. Ігнащенко – 80 років”

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.18 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7