Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Віртуальні виставки

Віртуальні виставки бібліотеки ім. В.Г. Заболотного


«Архітектура України: доля, праця і талант народу»Значущі і вічні творіння архітектури
поєднують в собі долю, працю і талант
як тих, хто безпосередньо їх створює,
так і тих, хто стимулює і допомагає в цьому.

Втілені в ній переживання, думки, вміння, час
відтворюються, оживають, стають потрібними,
як дійсність, що існує вже самостійно,
надихаючи, організовуючи, спонукаючи до дії.

Михайло Ксеневич
Київ, 2005 [2, С. 7]

Українська архітектура завжди була відкрита світові, розвиваючись як частина світової архітектури. Вона зазнавала впливу і західноєвропейської, і східної архітектури, в свою чергу впливаючи на їхній розвиток. Поруч з українськими майстрами українську архітектуру творили представники багатьох народів світу [1, C. 5].
Дуже влучно визначив явище архітектури М. Гоголь: «Архітектура – то ж літопис світу: вона говорить навіть тоді, коли вже мовчать і пісні, і перекази, і коли вже ніщо не говорить про народ, що пішов у минуле. Нехай же вона хоча б уривками виявляється серед наших міст у такому вигляді, в якому вона була при віджилому вже народі, щоб при погляді на неї осявала нас думка про минуле його життя та заглиблювала би нас у його побут, у його звички і рівень розуміння та викликала би в нас вдячність за його існування, що була сходинкою нашого власного досягнення» [2, С. 16].
Саме тому, приймаючи на території України всі світові архітектурні стилі, напрямки, технології, українські зодчі завжди намагалися інтегрувати в них свої національні, народні риси при зведенні житлових, громадських, сакральних споруд. «…Адже ми нікуди не втечемо від самих себе і свого минулого – надто глибоко сидимо ми в ньому своїми самобутньо-культурними коренями. Для чого ж нам прикидатися і жити в обтяжливому маскараді?..» – писав Опанас Сластіон (Сластьон) [3, С. 11].
Кожен народ у процесі історичного становлення формує свою національну ідентичність і самосвідомість. Прикладом національного самоусвідомлення стають найкращі твори літератури, мистецтва й архітектури. Історія архітектури України є дзеркальним відображенням історичного розвитку України.

Алешин П. Ф. Архитектура школьных зданий / П. Ф. Алешин, А. И. Маринченко, В. В. Колесников ; под общ. ред. И. А. Грабовского ; Акад. архитектуры УССР, Ин-т архитектуры сооружений. – Киев : Изд-во Акад. архитектуры УССР, 1952. – 100 с. : рис., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч.


Архітектура Радянської України за 40 років / Акад. буд-ва і архітектури УРСР, Ін-т теорії та історії архітетури і буд. техніки ; уклад. Г. О. Лебедєв [та ін.]. – Київ : Держ. вид-во літ. з буд-ва і архітектури УРСР, 1957. – 287 с. : іл., 1 вкл. арк.

Архітектура України 1917–1967 / НДІ теорії, історії та персп. проблем радян. архітектури ; редкол. Г. В. Головко [та ін.]. – Київ : Будівельник, 1967. – 143 с. : іл., 8 вкл. арк. – Бібліогр.: с. 141–142.

Архітектурна географія бароко в Україні: регіональні особливості та спільні риси : зб. наук. пр. / Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури, НДІ архітектури та містобудування ; наук. ред. і упоряд. С. Юрченко. – Ніжин : Вид-во Ніжин. держ. ун-ту, 2011. – 154 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
Асеев Ю. С. Стили в архитектуре Украины / Ю. С. Асеев. – Киев : Будивэльнык, 1989. – 104 с. : ил.


Вечерський В. В. Архітектурна й містобудівна спадщина доби Гетьманщини: формування, дослідження, охорона / В. В. Вечерський ; НДІТІАМ, Голов. упр. містобудування і архітектури міськдержадмін. – Київ : НДІТІАМ, 2001. – 349 с. – Бібліогр.: с.334–348.
Вечерський В. В. Втрачені святині / В. В. Вечерський. – Київ : Техніка, 2004. – 174 с. : іл. – (Національні святині України). – Бібліогр.: с. 170–173.


Вечерський В. В. Українська дерев"яна архітектура : фотоальбом / В. В. Вечерський. – Київ : Балтія-Друк, 2006. – 60 с. : кольор. іл.
Віроцький В. Д. Історія архітектури і будівництва України : навч. посіб. / В. Д. Віроцький, Г. В. Гетун ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : КНУБА, 2016. – 132 с. : іл. – Бібліогр.: с. 131.


Івашко Ю. В. Дерев"яне церковне зодчество Київщини : навч. посіб. для студ. архіт. ф-ту / Ю.В. Івашко ; Корпорація "Укрреставрація", Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : Гопак, 2003. – 119 с. : іл. – Бібліогр.: с. 119.

Історія української архітектури / Ю. С. Асєєв [та ін.] ; за ред. В. І. Тимофієнка. – Київ : Техніка, 2003. – 471 с. : іл.


Косміна Т. В. Сільське житло Поділля кінець XIX–XX ст. : істор.-етногр. дослідж. / Т. В. Косміна ; Акад. наук УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 1980. – 191 с. : іл.

Ксеневич М. Я. Українська архітектура, її визначальний контекст у просторі, часі, інформації. Основи українського архітектурознавства / М. Я. Ксеневич ; Укр. Акад. архітектури, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : КНУБА, 2005. – 426 с. : іл. – Бібліогр.: с. 377–381.
Леонтьєв Д. В. Архітектура України. Від античності до нашого часу : велика ілюстр. енцикл. / Д. В. Леонтьєв. – Харків : Ранок ; [Б. м.] : Веста, 2010. –223 с. : іл.


Макаров А. Світло українського бароко / А. Макаров ; упоряд. Ю. Іванченко. – Київ : Мистецтво, 2018. – 272 с. : іл. – Бібліогр. в прим.: с. 254–270.


Нариси історії архітектури Української РСР : радянський період / М. О. Грицай [та ін.] ; редкол. Г. В. Головко (голов. ред.) [та ін.] ; Акад. буд-ва і архіт. УРСР, Ін-т теорії та історії архітектури і буд. техніки. – Київ : Держбудвидав УРСР, 1962. – 351 с. : іл., плани. – Бібліогр.: с. 348–350.

Овсійчук В. А. Майстри українського барокко. Жовківський художній осередок : монографія / В. А. Овсійчук ; Ін-т мистецвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського АН УРСР, Львів. від-ня. – Київ : Наук. думка, 1991. – 399 с. : іл.
Парамонов А. Ф. Хутори, млини, вітряки, шинки Слобожанщини / А. Ф. Парамонов, Р. К. Рибальченко. – Київ : Харків. приват. музей міськ. садиби ; Київ : Стилос, 2007. – 104 с. : іл.


Рогожин Г. Храм – це дім Господній. 57 кроків до храму / Г. Рогожин ; Архіт. майстерня "Сенс-Індпроект". – [Б.м.] : [б. в.], 1993–2010 рр. – 39 с. : іл.


Самойлович В. П. Народное архитектурное творчество : по материалам УССР / В. П. Самойлович. – Киев : Будівельник, 1977. – 232 с. : ил., 16 вкл. с. цв. ил. – Библиогр.: с. 230–231.


Українське барокко та європейський контекст / Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського АН УРСР, Ін-т мистецтв Польської АН ; редкол. О. К. Федорук (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : Наукова думка, 1991. – 256 с. : іл., 8 вкл. арк. – Бібліогр. в прим.: с. 230–255.
Українське бароко. Т. 2 / кер. проекту Д. Наливайко. – Харків : Акта, 2004. – 411 с. : рис. – (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень). – Бібліогр. в кінці ст.


Українське мистецтво та архітектура кінця XIX – початку XX ст. / П. О. Білецький [та ін.] ; відп. ред. Н. Ю. Асєєва ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. – Київ : Наукова думка, 2000. – 238 с. : іл. – Бібліогр. в прим.: с. 218–235.
Формування стилю соціалістичної архітектури / Акад. буд-ва і архітектури УРСР, Ін-т теорії і історії архітектури та буд. техніки ; редкол.: О. Н. Ігнатов, М. С. Коломієць, Ю. П. Нельговський. – Київ : Держбудвидав УРСР, 1961. – 221 с. : іл. – (Питання теорії архітектури ; [Вип. 3–4]). – Бібліогр. в підрядк. прим.
Храми України = Churches of Ukraine : альбом / вступ. ст., комент. та упоряд. Л. В. Прибєги. – Київ : Мистецтво, 2008. – 295 с. : іл. – (Архітектурні перлини України). – Бібліогр.: с. 293–295.


Чепелик В. В. Бесіди про українську архітектуру / В. В. Чепелик ; за заг. ред. А. О. Пучкова ; Ін-т проблем сучас. мистецтва Нац. акад. мистецтв України. – Київ : Фенікс, 2013. – 223 с. : іл. – Бібліогр.: с. 216–221.Чепелик В. В. Український архітектурний модерн / В. В. Чепелик ; упоряд. З. В. Мойсеєнко-Чепелик ; Всеукр. фонд відтворення видат. пам`яток іст.-архіт. спадщини ім. О. Гончара, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури – Київ : КНУБА, 2000. – 377 с. : іл. – Бібліогр.: с. 335–349.
Чучко М. К. Православні культові споруди Буковини: дерев"яні церкви та дзвіниці середини XIV – початку ХХ ст. / М. К. Чучко ; наук. ред. Г. К. Кожолянко. – 2-е вид., випр. і допов. – Чернівці : Букрек, 2011. – 187 с. : іл. – Бібліогр.: с. 152–170.

Ясиевич В. Е. Архитектура Украины на рубеже ХІХ–ХХ веков : монография / В. Е. Ясиевич. – Киев : Будивэльнык, 1988. – 183 с. : ил. – Библиогр.: с. 178–181. – Имен. указ.: с. 181–183.

Список використаної літератури:
1. Історія української архітектури / Ю. С. Асєєв [та ін.] ; за ред. В. І. Тимофієнка. – Київ : Техніка, 2003. – 471 с. : іл.

2. Ксеневич М. Я. Українська архітектура, її визначальний контекст у просторі, часі, інформації. Основи українського архітектурознавства / М. Я. Ксеневич ; Укр. Акад. архітектури, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : КНУБА, 2005. – 426 с. : іл. – Бібліогр.: с. 377–381.

3. Сластьон О. До відродження українського архітектурного стилю / О. Сластьон // Народне мистецтво. – 2010. – № 3/4. – С. 10–17 : іл.Прочитано: 288 раз
Дополнительно на данную тему:
Іван Мазепа
Заболотний Володимир Гнатович (1898-1962): фотовиставка
Ковнір Степан Дем’янович (1695-1786)
Академія архітектури УРСР (1945-1956)
Видатний архітектор О. В. Кобелєв (1860-1942): до 150-річчя від дня народження
Т. Г. Шевченко
Виставка-презентація студентських проектів «Бібліотека майбутнього»
“Українському архітектору А.Ф. Ігнащенко – 80 років”
Графічні роботи Володимира Гнатовича Заболотного
Книжкова виставка «Українська писанка як вид декоративно-вжиткового мистецтва»

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.18 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7