Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Про нас пишуть
Публікації про бібліотеку ім. В.Г. Заболотного

Про нас пишуть - 2018 Ч.3

Публікації минулих років, виявлені у 2018 р.81. Новосельчук Н. Архітектурно-композиційна організація поверхні стіни в інтер"єрах громадських будівель кінця ХІХ - початку ХХ ст. / Наталія Новосельчук // Українська академія мистецтв : дослід. та наук.-метод. пр. / М-во культури і туризму України, Нац. акад. образотворч. мистецтва і архітектури. - Київ, 2009. - Вип. 16 - С. 142-148. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: naoma-science.kiev.ua/index.php/journal/issue/download/1/16-2009-pdf (дата звернення: 17.12.2018).

У списку використаної літератури зазначено видання з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

82. Новосельчук Н. Є. Стіна як головна архітектурно-композиційна площина формування інетер"єру громадських будівель кінця ХІХ - початку ХХ століть [Електронний ресурс] / Н. Є. Новосельчук // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. - 2009. - № 5. - С. 145-149. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/had_2009_5_23.pdf (дата звернення: 16.11.2018). - Назва з екрана.

У списку використаної літератури зазначено видання з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

83. Новосельчук Н. Є. Формування інтер"єру громадських будівель кінця ХІХ - початку ХХ століть (на прикладі Харківщини і Полтавщини) : автореф. дис. канд. архітектури: (18.00.01) / Н. Є. Новосельчук ; Нац. акад. образотвор. мистецтва і архітектури. - Київ, 2006. - 19 с. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://linksdir.biz/linkinfo_33407.html (дата звернення: 16.11.2018).

На с. 5 зазначено, що у роботі опрацьовано фонд ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

84. Оляніна С. Виноградна лоза в декорі іконостасів ХVІІ-ХVІІІ ст.: типологія форм / Світлана Оляніна // Культурологічна думка : щоріч. наук. пр. / Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології. - Київ, 2013. - № 6. - С. 105-118. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://www.icr.kiev.ua/files/File/Kulturologichna_dumka_6_2013.pdf (дата звернення: 17.12.2018).

На с. 118 - інформація про використання ілюстрацій з альбому «Київ. № 29» з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

85. Отчет о работе Научной библиотеки Академии архитектуры УССР за 1946 г. : отчеты институтов о научно-исследовательских работах и материалы к ним за 1946 г. // ЦДАВО України. - Ф. Р-4802. - Оп. 1. - Спр. 21. - Арк. 101-104.

Звіт Наукової бібліотеки за друге півріччя 1946 р. з описом основних показників діяльності (директор М. Вязьмітіна).

86. Піхур (Савінська) Олександра Михайлівна // Українські бібліографи: Біографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія / М-во культури і туризму України, Нац. парлам. б-ка України. - Київ, 2010. - Вип. 2. - С. 106-107. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://nplu.org/resourses/nashi_vydannya/b-ukrbibliogr.pdf (дата звернення: 21.12.2018).

Про україського бібліографа О. М. Піхур, яка з 2001 до 2006 рр. працювала завідувачем відділу бібліографічної та довідково-інформаційної роботи ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

87. Подяку гурту «Голоси предків» [Електронний ресурс] // Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені М. Грушевського. - 2017. - 23 листоп. - Режим доступу: https://bit.ly/2Mj7Och (дата звернення: 02.07.2018). - Назва з екрана.

ДНАББ ім. В. Г. Заболотного висловлює подяку А. Сторожук і учасникам гурту за професійно підготовлену програму, за участь у форумі «Малі міста України», що відбувся 16-17 листопада 2017 р. у бібліотеці.

88. Попик В. І. Ресурси довідкової біографічної інформації: історичний досвід формування, сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : монографія / Володимир Іванович Попик ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ, 2013. - 520 с. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://biography.nbuv.gov.ua/data/vidannya/storonni/monog.pdf (дата звернення: 04.06.2018).

На с. 336 зазначено, що на веб-сайті ДНАББ ім. В. Г. Заболотного оприлюдено повнотекстові версії біобібліографій, зокрема серії «Видатні зодчі України».

На с. 435 в списку використаних джерел та літератури зазначено веб-сайт ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

89. Посібники наукової бібліографії, видані в Україні (1991-2005) : наук.-допом. бібліогр. покажч. : у 2 ч. Ч. 1 / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України. - Київ, 2011. - 180 с. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://elib.nplu.org/view.html?&id=7140 (дата звернення: 04.06.2018).

На с. 61 в розділі «Бібліотечна та книжкова справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство» зазначено інформацію про біобібліографічний покажчик «Світлана Артамонова: бібліотекознавець» (уклад. Г. Войцехівська).

На с. 69 в розділі «Діяльність окремих бібліотек» зазначено інформацію про бібліографічні покажчики «Видавнича та наукова діяльність Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного. 1994-1998» (уклад. С. Артамонова) та «Видавнича та наукова діяльність Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного. 1999-2003» (уклад. С. Артамонова).

На с. 70 в розділі «Діяльність окремих бібліотек» зазначено інформацію про ретроспективний бібліографічний покажчик «Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного: бібліографічний портрет за 60 років» (уклад.: Г. Войцехівська, С. Артамонова).

На с. 151 в розділі «Прикладні науки. Медицина. Техніка. Сільське господарство» зазначено інформацію про бібліографічний покажчик «Видатний український будівельник Михайло Сергійович Будніков (1904-1966)» (уклад. О. Шинкаренко).

На с. 152 в розділі «Прикладні науки. Медицина. Техніка. Сільське господарство» зазначено інформацію про бібліографічний покажчик «Видатний український будівельник Михайло Михайлович Жербін» (уклад. О. Шинкаренко).

90. Посібники наукової бібліографії, видані в Україні (1991-2005) : наук.-допом. бібліогр. покажч. : у 2 ч. Ч. 2 / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України. - Київ, 2011. - 184 с. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://elib.nplu.org/view.html?&id=7139 (дата звернення: 04.06.2018).

На с. 5 в розділі «Мистецтво. Архітектура. Ігри. Спорт» зазначено інформацію про бібліографічні покажчики «Бароко в архітектурі України» (уклад. Т. Лисенко) та «Історія Академії архітектури України (1944-1963)» (уклад. О. Шинкаренко).

На с. 6 в розділі «Мистецтво. Архітектура. Ігри. Спорт» зазначено інформацію про бібліографічні покажчики «Павло Федотович Альошин (1881-1961)» (уклад. О. Шинкаренко) та «Владислав Городецький (1863-1930)» (уклад. О. Шинкаренко).

На с. 7 в розділі «Мистецтво. Архітектура. Ігри. Спорт» зазначено інформацію про бібліографічні покажчики «Архітектор В. Г. Заболотний: біобібліографічний портрет (1898-1962)» (уклад. О. Шинкаренко) та «Йосип Юлійович Каракіс (1902-1988)» (уклад.: Н. Грушитська, С. Кайнова, О. Піхур).

На с. 8 в розділі «Мистецтво. Архітектура. Ігри. Спорт» зазначено інформацію про бібліографічний покажчик «Архітектор Олекса Тацій (1903-1967)» (уклад.: Г. Войцехівська, Є. Тацій).

На с. 83 в розділі «Історія» зазначено інформацію про видання матеріалів до засідання бібліотечного клубу «Національні святині» «Закревський Микола Васильович (1805-1871)» (уклад. С. Артамонова).

На с. 84 в розділі «Історія» зазначено інформацію про бібліографічний покажчик «Віталій Ковалинський: будівельник, журналіст, історик» (уклад. Н. Беляченко).

91. Практичні реалії професії [Електронний ресурс] // Київський національний університет культури і мистецтв. - 2016. - 19 груд. - Режим доступу: http://knukim.edu.ua/praktichni-realiyi-profesiyi/ (дата звернення: 27.08.2018). - Назва з екрана.

Про практику студентів 1 курсу кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи КНУКіМ, що проходила на базі національних та державних бібліотек Києва, серед яких зазначено ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

92. Про проведення конкурсного відбору на посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону : наказ Мінрегіону України від 28 жовт. 2015 р. № 276 [Електронний ресурс] // Закон и норматив для профессионалов. - 2015. - Режим доступу: https://bit.ly/2GKN2QP (дата звернення: 06.04.2018). - Назва з екрана.

Зазначено перелік підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону України, на посади керівників яких оголошено конкурсний відбір. У переліку зазначено Державну наукову архітектурно-будівельну бібліотеку імені В. Г. Заболотного.

93. Проскуряков В. І. Навчальне архітектурне проектування бібліотек для вищих навчальних закладів на прикладі діяльності львівської архітектурної школи / В. І. Проскуряков, І. С. Черпінська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». - 2006. - № 568 : Архітектура. - С. 231-235. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/30242/1/32_231-235.pdf (дата звернення: 02.07.2018).

У статті зазначено про бакалаврську роботу на тему «Дизайн середовища і розбудова функцій Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки ім. В. Г. Заболотного в Києві», що була виконана впродовж 2005-2006 рр. студенткою М. Томин під керівництвом професора В. Проскурякова.

94. Протокол № 12 засідання Президії Академії будівництва і архітектури УРСР від 23 березня 1957 року // ЦДАВО України. - Ф. Р. 4802. - Оп. 1. - Спр. 350. - Арк. 111-117.

На арк. 114 зазначено, що на засіданні Президії Академії будівництва і архітектури УРСР заслухано звіт Наукової бібліотеки Академії (нині ДНАББ ім. В. Г. Заболотного) за 1956 р. та затверджено положення та склад Бібліотечної ради академії.

95. Пучков А. Библиографический подвиг Наталии Дехтяревой в отдельно взятом Киеве / Андрей Пучков // Сучасні проблеми: дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини / Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. - Київ, 2014. - Вип. 10. - 320 с. : іл. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://www.mari.kiev.ua/sites/default/files/inline-images/pdfs/SUCHASNI_PROBLEMY_10.pdf (дата звернення: 12.12.2018).

На с. 314 зазначено, що Н. Дехтярьова працювала завідувачем відділу обслуговування «...научной библиотеки Академии строительства и архитектуры УССР (позднее - Научно-технической библиотекой Госстроя УССР, 1961-1980)» (нині ДНАББ ім. В. Г. Заболотного).

96. 53 засідання клубівців [Електронний ресурс] // Историко-исследовательская группа «Кіевъ Градъ». - 2016. - 28 листоп. - Режим доступу: http://kievgrad.org/news/53_zasidannja_klubivciv/2016-11-28-3946 (дата звернення: 07.05.2018). - Назва з екрана.

Про засідання клубу «Кияни», в якому взяв участь Є. Рейцен і розповів про презентацію книжки О. Юнакова «Архитектор Иосиф Каракис», що відбулася в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

97. Раевский Георгий Владимирович [Электронный ресурс] // Википедия: свободная энциклопедия. - 2017. - 21 мая. - Режим доступа: https://bit.ly/2JzrwE7 (дата обращения: 07.05.2018). - Загл. с экрана.

У розділі «Источники» зазнечено випуск 4 із серії історичних нарисів «Видатні українські вчені та інженери-будівельники», підготовлений Академією будівництва України спільно з ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, в якому вміщено статтю про Г. Раєвського.

98. Реєнт О. П. Звіт правління НСКУ [Електронний ресурс] / Олександр Петрович Реєнт // Краєзнавство Запорожжя. - 2017. - 15 лют. - Режим доступу: https://bit.ly/2H50eDb (дата звернення: 11.12.2018). - Назва з екрана.

У розділі «Громадсько-просвітницька діяльність» зазначено, що в звітному періоді НСКУ продовжила співпрацю з різними установами, серед яких ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

99. Рекомендації ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Барська земля Поділля: європейська спадщина та перспективи сталого розвитку (до 470-річчя надання місту Бару Магдебурзького права)» // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського : [зб. наук. пр.] / редкол.: П. С. Григорчук (відп. ред. ) [та ін.]. - Вінниця, 2011. - Вип. 19. Серія : Історія - С. 326-333. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: https://bit.ly/2tRAfr0 (дата звернення: 11.12.2018).

На с. 327-328 вміщено заплановані наукові дослідження, серед яких зазначено вивчення архітектурно-будівельного аспекту історії міста Бара Вінницької області на базі книжкового фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

На с. 330 зазначено, що разом з партнерами проекту, серед яких ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, заплановано провести серію міжнародних науково-практичних семінарів з питань сталого розвитку та територіального планування.

100. Сведения о наличии книжных фондов Научной библиотеки Академии архитектуры УССР : отчеты институтов о научно-исследовательских работах и материалы к ним за 1946 г. // ЦДАВО України. - Ф. Р-4802. - Оп. 1. - Спр. 21. - Арк. 1-139.

На арк. 131 вміщено інформацію про кількісний склад фонду Наукової бібліотеки Академії архітектури УРСР (нині ДНАББ ім. В. Г. Заболотного) за 1945-1947 рр. (директор М. Вязьмітіна).

101. Семінар «Бібліографічний покажчик в системі науково-інформаційного обслуговування користувачів» [Електронний ресурс] // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. - 2015. - 15 жовт. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/node/2483 (дата звернення: 07.05.2018). - Назва з екрана.

Зазначено, що в роботі семінару взяла участь С. Смирнова, яка розповіла про науково-інформаційні продукти та бібліографічні проекти ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

102. Січка М. Л. Діяльність київських мистецтвознавців у 1920-1930-ті роки: соціально-культурний аспект : дис. на здоб. наук. ступ. канд. іст. наук : (07.00.01) / Марія Львівна Січка ; наук. керівник О. І. Бонь ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. - Київ, 2017. - 320 с. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: https://bit.ly/2k4vq90 (дата звернення: 21.12.2018).

На с. 208 зазначено статтю С. Артамонової «Марія Іванівна Вязьмітіна - організатор і перший директор Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного».

103. Солодова Д. Без излишков: история киевского модернизма [Электронный ресурс] / Дарина Солодова // BIRDinFLIGHT. - 2016. - 28 мая. - Режим доступа: https://birdinflight.com/ru/mir/20160511-kiev-modern-architecture.html (дата обращения: 29.08.2018). - Загл. с экрана.

У статті використано ілюстративні матеріали з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

104. Теорія, методика і практика бібліотечного краєзнавства : бібліогр. покажч. (2007-2016) / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України. - Київ, 2017. - 195 с. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://www.nibu.kiev.ua/files/el_res/tmp_biblkznav2017.pdf (дата звернення: 21.12.2018).

На с. 51 в підрозділі «Організаційно-методичні питання краєзнавчої роботи» зазначено інформацію про публікації Г. Войцехівської щодо вивчення та популяризації історії малих міст України в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного та міжрегіонального співробітництва в роботі галузевих бібліотек на прикладі реалізації соціально-бібліотечного проекту ДНАББ ім. В. Г. Заболотного «Історія малих міст України».

На с. 130 в підрозділі «Спеціальні бібліотеки» зазначено інформацію про публікацію Г. Войцехівської, що розкрила тему соціально-бібліотечного проекту ДНАББ ім. В. Г. Заболотного «Історія малих міст України».

На с. 130-131 в підрозділі «Спеціальні бібліотеки» зазначено інформацію про публікацію О. Жидецької щодо досвіду співпраці ДНАББ ім. В. Г. Заболотного та місцевих громад у рамках соціально-бібліотечного проекту бібліотеки «Історія малих міст України».

На с. 131 в підрозділі «Спеціальні бібліотеки» зазначено інформацію про публікацію Д. Мироненка, що розкрила тему соціально-бібліотечного проекту ДНАББ ім. В. Г. Заболотного «Історія малих міст України».

На с. 163 в підрозділі «Спеціальні бібліотеки» зазначено інформацію про публікацію Г. Войцехівської щодо архітектурно-будівельного краєзнавства на прикладі реалізації соціально-бібліотечного проекту ДНАББ ім. В. Г. Заболотного «Історія малих міст України».

На с. 164 в підрозділі «Спеціальні бібліотеки» зазначено інформацію про публікацію О. Жидецької, що розкрила тему цінності знахідок краєзнавців м. Полонного Хмельницької обл., яка була висвітлена під час засідання бібліотечного клубу «Національні святині» в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

105. 13 серпня - 115 років від дня народження видатного українського архітектора Володимира Гнатовича Заболотного (1898-1962) [Електронний ресурс] // Відділ наукової інформації та бібліографії Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка. - 2013. - 7 серп. - Режим доступу: http://secinfchounbk.blogspot.com/2013/08/13-115-1898-1962.html (дата звернення: 01.08.2018). - Назва з екрана.

Про українського архітектора В. Г. Заболотного. У списку літератури зазначено біобібліографічний покажчик «Архітектор В. Г. Заболотний: біобібліографічний портрет (1898-1962)», підготовлений та виданий працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

106. Українська біографістика = Biographistica Ukrainica. Вип. 4 : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. - Київ, 2008. - 554 с. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: https://bit.ly/2I1iBpt (дата звернення: 10.12.2018).

На с. 475-477 стаття В. Корпусової про мистецтвознавця, археолога, музейного працівника, бібліотекаря М. Вязьмітіну. Зазначено, що в 1944-1948 рр. М. Вязьмітіна «створила фонди наукової бібліотеки Академії архітектури України [нині ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. - Ред.], працюючи її директором».

107. Українське бібліотекознавство (1991-2008) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / М-во культури і туризму України, Нац. парлам. б-ка України. - Київ, 2010. - 178 с. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://elib.nplu.org/view.html?&id=7184 (дата звернення: 10.12.2018).

На с. 47 в розділі «Бібліотечний соціальний інститут» зазначено інформацію про публікацію С. Артамонової, в якій розглянуто галузеву бібліотечну мережу ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

На с. 83 в розділі «Бібліотечна професіологія» зазначено інформацію про публікацію С. Артамонової, в якій наведено узагальнення результатів соціологічного дослідження, що проводилося в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, щодо сприйняття образу бібліотекаря читачами залежно від їхньої професії.

На с. 88 в розділі «Підготовка і підвищення кваліфікації фахівців» зазначено інформацію про публікацію С. Артамонової щодо досвіду роботи з підготовки інформаційно-бібліотечних кадрів у російських навчальних закладах очима учасника науково-практичної конференції в м. Челябінську.

108. Участь у форумі «Малі міста України» [Електронний ресурс] // Галицька міська рада. - 2017. - 21 листоп. - Режим доступу: https://bit.ly/2ICFuDY (дата звернення: 07.05.2018). - Назва з екрана.

Зазначено, що секретар Галицької міської ради О. Скриник разом з представником Національного заповідника «Давній Галич» Я. Поташником взяли участь у форумі-фестивалі «Малі міста України», який відбувся 16-17 листопада 2017 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

109. Участь у форумі-фестивалі «Малі міста України» [Електронний ресурс] // Барська районна бібліотека. - 2017. - 17 листоп. - Режим доступу: http://bar-library.com/index.php?page=145&news=689 (дата звернення: 02.07.2018). - Назва з екрана.

Про форум-фестиваль «Малі міста України», що відбувся 16-17 листопада 2017 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. Зазначено, що творчим апофеозом заходу став презентаційний захід «Лабораторія автентичного співу Східного Поділля» Барського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. М. Грушевського під керівництвом А. Сторожук.

110. «Цікавинки з історії Києва» [Електронний ресурс] // Київський національний університет культури і мистецтв. - 2015. - 3 черв. - Режим доступу: http://knukim.edu.ua/tsikavinki-z-istoriyi-kiyeva/ (дата звернення: 27.08.2018). - Назва з екрана.

Про лекцію «Цікавинки з історії Києва» письменника і журналіста В. Ковалинського, що відбулася в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. Зазначено, що студенти кафедри книгознавства і бібліотекознавства КНУКіМ взяли активну участь у заході.

111. Шевчук О. Створення, зберігання та використання баз електоронних ресурсів [Електронний ресурс] / Олена Шевчук // Роль бібліотек вищих навчальних закладів у формуванні сучасного інформаційного середовища: досвід, проблеми та перспективи. - Київ : Аграрна освіта, 2017. - С. 109-114. - Режим доступу: https://bit.ly/2TMcOLm (дата звернення: 16.11.2018). - Назва з екрана.

На с. 110-111 зазначено центри електронної бібліографії універсального профілю в Україні, серед яких ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

112. Шерман А. Как менялась архитектура Киева в советское время: от Ильича до Ильича [Электронный ресурс] / Анна Шерман // Антиквар. - 2016. - 15 июня. - Режим доступа: http://antikvar.ua/kak-manialsia-kiev-pri-sssr/ (дата обращения: 07.05.2018). - Загл. с экрана.

Інтерв"ю з києвознавцем Д. Малаковим про архітектуру Києва в радянський період. Зазначено, що в цей період відбувалися зміни архітектурних стилів, форм, змінювалися назви установ, організацій. Д. Малаков наводить приклад, що Академія архітектури була перейменована в Академію будівництва і архітекутри «И только библиотека им. Владимира Заболотного называется «Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека. Такой вот парадокс: Академия строительства и архитектуры, а библиотека архитектурно-строительная».

113. Шинкаренко Олена Борисівна // Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. - 1941 р.) : матеріали до біобібліогр. словн. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; авт.-уклад. Л. В. Гарбар. - Київ, 2017. - С. 496.

Інформація про О. Б. Шинкаренко. Зазначено, що вона з 1944 р. працювала в бібліотеці Академії архітектури (нині ДНАББ ім. В. Г. Заболотного), 53 роки присвятила роботі в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, та є автором бібліографічних покажчиків, присвячених видатним будівельникам та архітекторам України.

114. Школьна О. В. Академік двох академій Борис Лисін в світлі української матеріальної культури та керамології / О. В. Школьна // Культура і мистецтво у сучасному світі. - 2016. - Вип. 17. - С. 109-119. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: file:///C:/Users/Reader/Downloads/Kmss_2016_17_16%20(1).pdf (дата звернення: 12.06.2018).

На с. 119 у списку використаної літератури зазначено випуск 5 із серії історичних нарисів «Видатні українські вчені та інженери-будівельники», підготовлений Академією будівництва України спільно з ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, в якому вміщено статтю В. Константинова про Б. Лисіна.

115. Шкуренко В. В. Роль архітектурних бібліотек у підвищенні якості архітектурної освіти / В. В. Шкуренко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ, 2009. - Вип. 21. - С. 380-382. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: https://bit.ly/2EkTsYf (дата звернення: 12.06.2018).

На с. 381 зазначено відомості про ДНАББ ім. В. Г. Заболотного: адреса, статус, функції, приміщення.

116. Чеховська І. В. Динаміка змін у краєзнавчому ресурсі «Історія міст і сіл України» (на прикладі Київської області) / І. В. Чеховська // Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 2 листоп. 2017 р. / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України. - Київ, 2017. - С. 234-236. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://www.nibu.kiev.ua/files/el_res/4_Kraeznav_Chitannya_Zbirnyc_2017.pdf (дата звернення: 12.06.2018). - Назва з екрана.

На с. 235 зазначено, що в процесі дослідження теми автор виявила інформацію про друковані джелела з історії сіл Київської обл. у фондах кількох бібліотек, серед яких ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.


Прочитано: 412 раз
Дополнительно на данную тему:
Про нас пишуть - 2002
Про нас пишуть - 2003
Про нас пишуть - 2004
Про нас пишуть - 2005
Про нас пишуть - 2006
Про нас пишуть - 2007
Про нас пишуть – 2008
Про нас пишуть – 2009
Про нас пишуть – 2010
Про нас пишуть – 2011

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.18 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7