Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

 Меню
Loading Flash Menu

 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (044) 456 01 72


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


Сайт Мінрегіону

  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас

Задати питання бібліотекарюКононенко іван 
[2019-07-18]

Скажіть, будь ласка, чи є у фонді література про млини?

Відповідь: Доброго дня, пане Іване!
Так, у фонді є література про млини. Пропонуємо ознайомитися з такими виданнями:

1. Акунов В. И. Струйные мельницы : элементы теории и расчета / В. И. Акунов. – 2-е изд., перераб. – М. : Машиностроение, 1967. – 263 с. : ил. – Библиогр.: с. 258–261 .
2. Андриевский А. Судьба киевских водяных мельниц / А. Андриевский // Киевская старина. – 1891. – Т. 34, Июль. – С. 131–133.
3. Бокало О. О. Архітектура Винниківських млинів / О. О. Бокало // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; редкол.: Б. С. Черкес (голов. ред.) [та ін.]. – Львів, 2015. – № 836 : Архітектура. – С. 157–167 : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
4. Водяные мельницы – виновницы быстрого течения Днепра // Киевская старина. – 1899. – Т. 67, Окт. – С. 23–24.
5. Жам О. Водяні млини Києва ХІХ століття / О. Жам // Краєзнавство. – 2012. – № 1. – С. 41–44. – Бібліогр. в кінці с
6. Жам О. Парові борошномельні млини Бродських в місті Києві 2-ї пол. ХІХ ст. / О. Жам // Краєзнавство. – 2011. – № 1. – С. 174–180. – Бібліогр. в кінці ст.
7. Кайсснер М. Вертикальные валковые мельницы в Латинской Америке / М. Кайсснер, В. Шредер, И. Злобин // Цемент и его применение. – 2012. – № 6. – С. 118–120 : цв. ил.
8. Карпенко Г. В. Вітряні млини / Г. В. Карпенко ; ред. Г. Ф. Проскур. – Київ ; Львів : Держтехвидав України, 1946. – 36 с. : іл.
9. Кейсснер М. Опыт первого этапа эксплуатации шестивалковой сырьевой мельницы в Индии / М. Кейсснер, Р. Краммер, П. С. Мацумдар // Цемент и его применение. – 2009. – № 4. – С. 97–100 : цв.ил. – Библиогр. в конце ст.
10. Коляда Ю. Ф. Народні мотиви в архітектурі старовинних українських млинів / Ю. Ф. Коляда // Архітектура Радянської України. – 1940. – № 5. – С. 24–27 : іл.
11. Кузнецов С. М. Конструкции советских мельниц / С. М. Кузнецов ; под ред. Б. Я. Дризина. – М. : Заготиздат, 1948. – 112 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 110–111.
12. Левятин Г. М. Проектирование мельниц : учеб. пособие / Г. М. Левятин. – М. : Заготиздат, 1951. – 310 с. : ил. – Библиогр.: с. 394–395.
13. Ляховець В. Поки крутиться колесо старого млина / В. Ляховець, С. Владикін // Урядовий кур`єр. – 2016. – № 63. – С. 7 : іл.
14. Парамонов А. Ф. Хутори, млини, вітряки, шинки Слобожанщини / А. Ф. Парамонов, Р. К. Рибальченко. – Київ : Харків. приват. музей міськ. садиби ; Стилос, 2007. – 104 с. : іл.
15. Развитие конструктивных решений производственных зданий комбикормовых заводов и мельниц / М-во сел. стр-ва СССР, Центр. науч.-исслед., эксперимент. и проект. ин-т по сел. стр-ву ; сост. Г. Ю. Горский. – М. : ЦНИИЭПсельстрой, 1983. – 30 с. : табл. – (Обзорная информация) (Строительные материалы, производство, испытание конструкций и изделий ; вып. 3). – Библиогр.: с. 28–29.
16. Таранушенко С. Вітряки / С. Таранушенко ; НБУ ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису, Харк. приват. музей міськ. садиби. – Харків : [б. в.], 2010. – 101 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
17. Ужеловський В. О. Екстремальне керування продуктивністю помелу вапняку у двокамерному кульовому млині / В. О. Ужеловський, О. А. Руденко // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури" ; редкол.: В. І. Большаков (голов. ред.) [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – № 2 (215), лют. 2016 р. – С. 55–61. – Бібліогр.: 13 назв.
18. Утеуш Э. В. Основы автоматизации измельчения материалов в шаровых мельницах / Э. В. Утеуш, З. В. Утеуш. – М. : Химия, 1968. – 155 с. : ил. – Библиогр.: с. 153–155.
19. Шапран С. Ю. Архітектурно-конструктивні вирішення млинів Волині періоду ХІХ – початку ХХ ст. / С. Ю. Шафран // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: М. М. Дьомін (відп. ред.) [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 37. – С. 293–301. – Бібліогр.: 14 назв.
20. Шатровая ветряная мельница (усовершенствованная) : колхоз "Прапор комунізма", Ольшан. р-на, Киев. обл. УССР : альбом черт. [5] / Нар. комиссариат земледелия СССР, Гл. упр. подсоб. колхоз. предприятий и мукомолья ; ред. Б. Б. Кажинский. – М. : Изд-во Наркомзема СССР, [1941?]. – 66 л. : черт.
21. Шатровая ветряная мельница : колхоз "12 лет Октября" Менского р-на, Чернигов. обл. УССР : альбом черт. [4] / Нар. комиссариат земледелия СССР, Гл. упр. подсоб. колхоз. предприятий и мукомолья ; ред. Б. Б. Кажинский. – М. : Изд-во Наркомзема СССР, [1941?]. – 31 л. : черт.

Петро Ковальчук 
[2019-07-16]

Скажіть, яку літературу можна знайти по застосуванню вітряків в енергетиці?

Відповідь: Доброго дня, пане Петре!
Щодо Вашого запиту радимо скористатися підготовленим бібліотекою бібліографічним покажчиком, у якому є розділ «Вітрова енергетика»:

Альтернативні джерела енергії : ретросп. бібліогр. покажч., 1932-2017 рр. / М-во регіон. розвитку, буд-ва та житл.-комун. госп-ва України, Держ. наук. архітектур.-буд. б-ка ім. В. Г. Заболотного ; уклад. С. М. Кайнова ; редкол.: Г. А. Войцехівська (відп. ред.), Д. О. Мироненко, О. В. Углова ; консультант Р. М. Радченко. - Київ : ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, 2018. - 191 с. - (Серія "Енергоефективність та енергозбереження" ; вип. 1).

Нижче наводимо деякі з джерел, наявних у покажчику:

1. ДСТУ 4037–2001: Установки електричні вітрові: Загальні техн. вимоги : стандарт. – Офіц. вид. – Чинний від 01.01.2002. – Київ : Держстандарт України, 2001. – 31 с.+31 с. – (Вітроенергетика).
2. Ветроэлектрические станции / В. Н. Андрианов [и др.] ; под общ. ред. В. Н. Андрианова. – М. : Госэнергоиздат, 1960. – 318 с. : ил., табл.
3. Ветроэнергетические станции : [сб. тр.] / М-во энергетики и электрификации СССР, Проект.-изыскат. и науч.-исслед. ин-т «Гидропроект» им. С. Я. Жука ; под ред.: Н. А. Малышева, В. М. Лятхера. – М. : Гидропроект, 1988. – 224 с. : рис., табл. – Библиогр. в конце ст. – (Сборник научных трудов Гидропроекта ; Вып. 129).
4. Ветряной парк Очаковский. Строительство ВЭС 2011–2015 гг. – [Николаев : б. и., 2013]. – 19 с. : фот.
5. Вітрова електростанція народного умільця // Зелена енергетика. – 2009. – № 1. – С. 15 : іл.
6. Доржиев С. С. Анализ эффективности работы ВЭУ в районах с малым ветровым потенциалом / С. С. Доржиев, Е. Г. Базарова // С.О.К. (Сантехника, отопление, кондиционирование). – 2013. – № 8. – С. 72–73 : ил.
7. Закалик Л. Все про вітроелектростанції / Л. Закалик // Зелена енергетика. – 2010. – № 4. – С. 23–25 : іл.
8. Зоряный Я. Ренессанс ветроэнергетики / Я. Зоряный // Коммунальное хозяйство. – 2009. – № 4. – С. 28–31 : ил.
9. Короненко О. Все про вітроелектростанції / О. Короненко // Ринок інсталяцій. – 2010. – № 12. – С. 31–32 : рис.
10. Миллер Р.-Ф. Ветряк возле дома или комплекс решений для эффективного использования энергии ветра при создании локальной энергосистемы на участке застроенной территории / Р.-Ф. Миллер. – Донецк : Донеччина, 2012. – 56 с. : ил. – Библиогр.: с. 49.
11. Милова Л. Ветроэнергетика в Европе: ветропарки / Л. Милова // С.О.К. (Сантехника, отопление, кондиционирование). – 2011. – № 8. – С. 92–95 : ил.
12. Новые технологии в ветроэнергетике позволяют снизить затраты // Бюллетень иностранной научно-технической информации по строительству, архитектуре, строительным материалам, конструкциям и жилищно-коммунальной сфере (БИНТИ). – 2003. – № 4. – С. 36–37.
13. Радзєвіч В. Вітроелектростанції: позитиви й недоліки: що переважає? / В. Радзєвіч, Б. Рущак // Ринок інсталяцій. – 2010. – № 6. – С. 35–37 : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
14. Строительство крупнейшей ветроэлектростанции // Энергосбережение. – 2013. – № 5. – С. 74–75.
15. Хаскин Л. Башня из ветроэнергетических модулей / Л. Хаскин // Наука и жизнь. – 2003. – № 9. – С. 70–73 : ил., табл.
16. Шонина Н. А. Ветроэнергетика / Н. А. Шонина // Сантехника. – 2012. – № 2. – С. 14–18 : ил.
17. Яндульський О. С. Особливості аналізу режимів електроенергетичних систем з вітровими електричними станціями / О. С. Яндульський, П. Л. Денисюк, С. О. Яндульський // Мир Техники и Технологий. – 2013. – № 6. – С. 24–25 : іл.

Іванець Катерина 
[2019-07-16]

Доброго ранку! Підкажіть, будь ласка, чи є у фонді бібліотеки література про керамістку Галину Севрук?

Відповідь: Доброго дня, пані Катерино!
Пропонуємо ознайомитися з такою літературою:

1. Білокінь С. Міф глини / Сергій Білокінь // Україна. – 1988. – № 24. – С. 12 : іл. між с. 12–13.
2. Брайчевський М. Глиняні картини Галини Севрук / Михайло Брайчевський // Київ. – 1986. – № 4. – С. 162–166 : іл., портр.
3. Брайчевський М. Місто на семи горбах / Михайло Брайчевський // Київ. – 1989. – № 12. – С. 150–152 : іл.
4. Галина Севрук : кераміка, малярство, графіка [Изоматериал] = Halyna Sevruk : ceramic, painting, graphic : [альбом] / вид. та дизайн В. Власенко. – Київ : Bona Mente, 1996. – 59 с. : іл. – Текст: укр., англ. – Бібліогр.: с. 59. (Шифр 76(477)С 282)
5. Мисюга Б. Галина Севрук : альбом-монографія / Б. Мисюга ; Нац. музей ім. А. Шептицького (Львів), Львів. нац. акад. мистецтв. – [Львів ; Київ] : Смолоскип, 2011. – 238 с. : кольор. іл. – Бібліогр.: с. 235–237. (Шифр 73(092) М 659)
6. Севру Галина Сильвестрівна // Мистецтво України : біограф. довід. / за ред. А. В. Кудрицького. – Київ, 1997. – С. 529–530 (Шифр 7.03 М 656)
7. Севрук Галина // Енциклопедія Українознавства / Наук. т-во ім. Т.Г. Шевченка у Львові, Фонд духов. відродж. ім. митрополита Андрія Шептицького ; Голов. ред. В. Кубійович; Худ. оформл. Ю. Кучабського. - Репр. відтвор. вид. 1973 р. – Львів, 1998. – Т. 7 : [Пряшівщина-Сиг]. – С. 2737. (Шифр 03 Е 644)

Литовченко Дмитро 
[2019-06-20]
d.mah@ukr.net

Доброго дня.
Прошу допомоги в пошуку інформації стосовно будівлі басейну в м.Києві по вул. Курнатовського 20. Із джерел загального доступу відомо лище, що басейн збудований начебто як об'єкт олімпійського резерву під час підготовки до олімпіади в 80му році. Можливо він був відкритий вже після самої олімпіади на початку 80х років. Басейн збудований в стилі модернізму або бруталізму. Цікавить інформація стосовно авторів проеку, проектні креслення, історична довідка стосовно проектування, будівництва та експлуатації будівлі, архівні фотографії.
Дякую за допомогу.


Відповідь: Доброго дня, пане Дмитре!
На жаль, інформацію щодо будівлі басейну у фонді бібліотеки не виявили.

Катерина Тютюма 
[2019-06-12]
kateryna.tiutiuma@gmail.com

Доброго дня. Допоможіть мені, будь ласка, розібратися, які нормативно-правові акти регулювали будівництво жилих будинків з 1957 року і по 2002 рік. Як отримати електронні версії цих документів?

Відповідь: Доброго дня, пані Катерино!
Нижче наводимо список нормативних документів із житлового будівництва, які були чинними у зазначений період. У бібліотеці є платна послуга зі сканування документів. Ви можете замовити її і ми надішлемо на електронну пошту відскановані матеріали.

1. Временные указания по разработке типовых проектов жилых зданий, унифицированных для строительства в обычных и особых условиях. РСН 235-71 / Гос. ком. СМ УССР по делам стр-ва (Госстрой УССР) ; ред.: О. Б. Петров [и др.]. – Введ. с 01.04.1972 г. – Донецк ; Киев : [б. и.], 1971–1972. – 72, [1] с.
2. Временные указания по технологии, организации и механизации возведения жилых зданий повышенной этажности в скользящей опалубке. (РСН 247-72) / Гос. ком. СМ УССР по делам стр-ва. – Введ. с 30.03.1973 г. – Киев : [б. и.], 1973. – 124 с. : рис., 1 вкл. л. – Библиогр.: с. 121-122.
3. ДБН 363-92 : Державні будівельні норми : Житлові будинки для осіб похилого віку сільської місцевості України. – Офіц. вид. – Введ. в дію 01.03.1992 р. – Київ : УкрНДІпроцивільсільбуд України, 1992. – 24 с.
4. ДБН 79-92. Житлові будинки для індивідуальних забудовників України / М-во інвестицій і будівництва України, УкрНДІПроцивільсільбуд. – На заміну РСН 79-86 ; введ. з 01.04.1992. – Київ : [б. в.], 1992. – 15 с.
5. Жилые дома для индивидуальных застройщиков Украинской ССР: РСН 79-86 / УкрНИИПграждансельстрой ; Исполн.: Ю. А. Косенко, Ю. В. Самойлович, К. Д. Чхартишвили и др. – Изд. офиц. – Взамен РСН 79-73 ; введ. с 01.01.1987. – Киев : [б. и.], 1987. – 40 с. : табл. – (Республиканские строительные нормы).
6. СНиП 2.08.01-85. Жилые здания : [Утв. Гос. ком. СССР по делам стр-ва 16.12.85]. – Изд. офиц. – Взамен СНиП II-Л.1-71 ; введ. с 01.07.1986. – М. : Госстрой СССР, 1986. – 13 с. : табл.
7. СНиП 2.08.01-89*. Жилые здания / Гос. строит. ком. СССР. – Взамен СНиП 2.08.01-85 ; введ. с 01.01.1990. – М. : Минстрой России, 1996. – 18 с. : табл.
8. СТ СЭВ 3976-83. Здания жилые и общественные. Основные положения проектирования / Совет Эконом. взаимопомощи. – Введ. с 01.01.1986. – М. : Изд-во стандартов, 1984. – 5 с. – (Группа Ж42).
9. Строительные нормы и правила : СНиП III-К.1-62. Ч. III, разд. К. Гл. 1. Жилые и общественные комплексы, здания и сооружения. Правила организации строительства и приемки в эксплуатацию / Гос. ком. по делам стр-ва СССР. – Введ. с 01.01.1964. – М. : Госстройиздат, 1963. – 11 с. : табл.
10. Строительные нормы и правила : СНиП II-В.10. Ч. II, разд. В. Гл. 10. Жилые здания / Совет министров СССР, Гос. ком. по делам стр-ва. – 2-е изд., испр. – Введ. с 01.03.1958. – М. : Госстройиздат, 1958. – 27 с., [1] л. : карты, табл.
11. Строительные нормы и правила : СНиП II-Л.1-71*. Ч. II, разд. Л. Гл. 1. Жилые здания. Нормы проектирования / Совет министров СССР, Гос. ком. по делам стр-ва. – Взамен гл. СНиП II-Л.1-62 ; введ. с 01.04.1971. – М. : Стройиздат, 1978. – 32 с. : ил., табл.
12. Строительные нормы и правила : СНиП II-Л.1-71. Ч. II, разд. Л. Гл. 1. Жилые здания. Нормы проектирования / Совет министров СССР, Гос. ком. по делам стр-ва. – Взамен гл. СНиП II-Л.1-62 ; введ. с 01.04.1971. – М. : Стройиздат, 1971. – 32 с. : ил., табл.
13. Строительные нормы и правила : СНиП ІІ-Л.1-62. Ч. II, разд. Л. Гл. 1. Жилые здания. Нормы проектирования / Гос. ком. по делам стр-ва СССР. – Взамен § 1-4 гл. ІІ-В.10 СНиП изд. 1958 г. ; введ. с 01.04.1964. – М. : Стройиздат, 1964. – 16 с. : табл.

Old_Chroft 
[2007-01-01]
Желаю процветания Вашему сайту, по[1]


 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.02 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh -- osocze bogatoplytkowe opinie, artykuly i wywiady z //